Рада молодих вчених ДДМУ

З моменту свого заснування в 1916 р., ДДМУ є одним з фундаментальних центрів вищої медичної освіти і науки в Україні і Східній Європі.

Рада молодих вчених (РМВ) ДДМУ моє довгу і багату на події і досягнення історію. Розвиток РМВ проходить у тісному зв’язку із студентським науковим товариством (СНТ). Починаючи з 200 р була проведена велика робота під стратегічним керівництвом наукових керівників СНТ і РМВ ДДМУ д.мед.н. професора Мішалова В.Д. (1998-2004) і д.мед.н. професора Твердохліба І.В. (з 2004 року по сьогодні). За цей період головами РМВ були обрані: Коломоєц Андрій (2000-2003), Дмитриченко Валерія (2003-2004), Асєєв Олексій (2004-2005), Кальбус Олександр (2015-2020 р).

З 2020 року головою РМВ обрано доцента кафедри патологічної анатомії і судової медицини Бондаренко Ніну Сергіївну, заступником голови обрано викладача кафедри фармакології та клінічної фармакології, к.біол.н. Ткаченко Вікторію Андріївну.

 • Рада молодих вчених (РМВ) Дніпропетровського державного медичного університету (далі РМВ) є частиною системи громадського самоврядування закладу.

 • РМВ є самоврядним об’єднанням аспірантів, магістрантів, докторантів і молодих вчених академії, яке діє на громадських засадах.

 • РМВ забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють у ДДМУ, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

 • У роботі РМВ беруть участь особи віком до 35 років, які навчаються або працюють у ДДМУ.

 • У своїй діяльності РМВ керуються чинним законодавством, статутом ДДМУ та Положенням про РМВ ДДМУ.

 • РМВ ДДМУ діє на принципах:

- свободи наукової творчості;

- добровільності, колегіальності, відкритості;

- рівності права осіб, які навчаються (або працюють), на участь у діяльності наукових товариств тощо.

 • РМВ ДДМУ працює у тісному взаємозв’язку з адміністрацією, всіма структурними підрозділами ДДМУ.

 • Адміністрація ДДМУ не має права втручатися в діяльність РМВ ДДМУ, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, Положенню чи завдає шкоди інтересам ДДМУ.

 • Ректор ДДМУ всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності РМВ.

 • Мета РМВ:

- Основною метою діяльності РМВ ДДМУ є всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності магістрантів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, набуття ними навичок проведення досліджень, а також їх участь у проведенні науково-дослідної діяльності академії.

 • Основні завдання РМВ:

- сприяння формуванню умов для розкриття наукового і творчого потенціалу магістрантів, аспірантів, докторантів і молодих вчених;

- пошук та підтримка талановитих дослідників серед магістрантів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, надання їм всебічної допомоги;

- сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;

- організація та розвиток міжвузівського та міжнародного наукового та культурного співробітництва;

- надання пропозицій керівництву академії щодо координації науково-дослідної роботи магістрантів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних і наукових кадрів, інтеграції освітніх і наукових процесів, підвищення якості наукових досліджень, обговорення шляхів реформування підготовки молодих спеціалістів і науково-педагогічних кадрів.

 • Функції РМВ:

- Приймає акти, що регламентують його організацію та діяльність.

- Проводить організаційні, наукові та освітні заходи.

- Популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяє залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності.

- Представляє інтереси магістрантів, аспірантів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією ДЗ «ДМА МОЗУ» та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри.

- Сприяє підвищенню якості наукових досліджень.

- Сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками.

- Сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва.

- Взаємодіє з Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами.

- Бере участь у обговоренні кандидатур на здобуття академічних стипендій, премій для магістрантів, аспірантів, докторантів, молодих вчених.

- Бере участь у питаннях міжнародного обміну студентів (слухачів), аспірантів, докторантів, молодих вчених, науково-педагогічних та наукових кадрів з метою проведення спільних наукових досліджень, участі в наукових форумах, виконанні наукових грантів.

- Виконує інші функції, передбачені Законом України «Про вищу освіту», іншими законами України та цим Положенням.


У ДДМУ на 6 факультетах навчаються більше 3000 студентів, з них близько 400 іноземних громадянина з 30 країн світу, по спеціальностях: лікувальна справа, медико-профілактична справа, педіатрія, стоматологія, а також клінічна фармація і сестринська справа. Більше 1000 студентів беруть активну участь в 52 студентських наукових гуртках на кафедрах ДДМУ. Наш ВНЗ посідає одне з провідних місць серед вищих навчальних медичних закладів країни за кількістю переможців на студентських наукових олімпіадах, конференціях, конкурсах.

З 2000 року рада молодих вчених та студентів проводить міжнародну конференцію "Медицина і стан здоров'я у XXI столітті", та сумісно зі СНТ – конференцію «Новини та перспективи медичної науки», учасниками якої є молоді науковці й студенти з України, Молдови, Польщі та інших країн.

Молоді вчені регулярно проходять стажування в медичних центрах США, Франції, Німеччини, Австрії та ін. За період з 2010-2020 рр. - більше 150 осіб.

На базі ДДМУ з 2010 по 2020 рік проведено 15 Міжнародних, 23 Всеукраїнських, більше 130 внутрішньовузівських конференцій.

Унікальні наукові дослідження, в яких активну участь приймають молоді вчені академії присвячені найбільш актуальним питанням медичної науки: діагностиці та лікуванню гіпертонічної хвороби залежно від гіпертрофії лівого шлуночка та ремоделюванню міокарда; науковому обґрунтуванню ведення індукованої вагітності, профілактиці перинатальних наслідків та методів збереження репродуктивного здоров'я; розробці нових конструкцій вітчизняних ендопротезів суглобів; медичному обґрунтуванню та впровадженню харчових пектинових препаратів для профілактики; адаптації та реабілітації здоров'я дітей промислового регіону; імуноморфології пухлин людини; діагностиці, профілактиці та лікуванню СНІДу; індивідуалізації лікування злоякісних пухлин тощо.

Підготовка лікаря в ДДМУ – то не лише оволодіння фундаментальними медичними та профільними клінічними дисциплінами, але й виховання всебічно розвиненої молодої людини з високим загальноосвітнім рівнем, з прагненням невпинного пошуку у науці й практиці, піклуванням про здоров'я громадян незалежної України.